­­תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר Alilo Israel אשר בכתובת האינטרנט Alilo.co.il (להלן: "האתר" או "החנות").

מבוא

 1. האתר הינו אתר הבית של Alilo Israel מבית דיוויד טויס בע"מ, ח.פ 516245073 (להלן: "החברה") אשר בכתובת סמטת בז 2, כפר סבא.
 2. האתר נועד לספק מידע על השירותים המוצעים על ידי החברה ומעמיד לרשות הגולשים באתר (להלן: "המשתמשים" או "המשתמש") את האפשרות לרכוש את מגוון מוצרי החברה. בין היתר, ניתן לרכוש מוצרים ולהתעדכן במבצעים ומוצרים חדשים.
 3. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן: "התקנון") טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. ככל שאינכם מסכימים לתנאים המצויים במסמך זה ו/או במדיניות הפרטיות של האתר, הנכם מתבקשים להימנע משימוש באתר.
 4. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 5. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד: 'צוות האתר') מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו') ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 6. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע"י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם, בשינויים המחויבים.
 7. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 8. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 9. מובהר כי השימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה לצרכי נוחות בלבד וכל פנייה במסמך זה מתייחסת לכל המינים ו/או המגדרים ללא יוצא מן הכלל.
 10. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור המוצר או בתמונת המוצר, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 11. ליד כל פריט באתר מוצג מחירו בשקלים. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה. האתר אינו מתחייב לשמור על היסטוריית הזמנות ו/או תיעוד רכישות באתר ו/או היסטוריית סל קניות וכיוצא באלה והוא רשאי למחוק את "סל הקניות" של המשתמש, בעת יציאה מדפי האתר ו/או ככל שההזמנה לא הושלמה.
 12. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו לא התאפשרה או בוטלה.

 

השימוש באתר

 1. חל איסור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. כשירות לבצע פעולות: השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין, כי הוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר) וכי גילו מעל 18. אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין ('הנציג') בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות. המשתמש באתר מצהיר כי הוא בעל כרטיס אשראי תקף, כרטיס חיוב או כל אמצעי תשלום אחר על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986 או קיבל כל הסכמה הנדרשת על פי דין כדי לעשות שימוש באמצעי התשלום כאמור.
 3. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש בשירותי האתר ו/או בתכניו, AS IS. הקניין הרוחני בחומרים באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 4. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
 • להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
 • ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
 • להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
 • לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
 • לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
 • לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
 • למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.
 1. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר.
 2. צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה באתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 3. היעדר אחריות: צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו, לרבות הליך רכישה.
 4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 6. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

רכישה והזמנת מוצרים ושירותים באתר

 1. הזמנת מוצרים ושירותים המוצעים באתר תעשה ישירות באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי הנהלת האתר מעת לעת.
 2. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 3. אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 4. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 5. ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא כמקובל בציבור: 'כרטיס אשראי') ו/או ביט ו/או פייפאל, הכול באמצעות דף סליקה מאובטח.
 6. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים בדף פרטי המשלוח. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל) וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
 7. כמו כן, יש להקפיד על מילוי מלוא הפרטים הנדרשים על ידי חברת הסליקה ו/או חברת פייפאל ו/או חברת ביט בעת מילוי פרטי התשלום.
 8. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון כמו גם של הוראות הדין ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש בהקשר זה.
 9. לאחר השלמת הליך הרכישה הכולל קבלת אישור חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ואישור הרכישה על ידי צוות האתר, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא"ל. אישור זה יכלול חשבונית ואת פרטי המוצרים והשירותים שכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את אמצעי התשלום של המשתמש עם אישור הליך הרכישה/ההזמנה שלו על ידי צוות האתר.
 10. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או חברת הסליקה או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 11. האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים ואת תעריפי המשלוח ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא מחיר המוצר שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור חברת הסליקה על ביצוע התשלום ו/או שליחת אישור הרכישה על ידי האתר.

אספקת מוצרים

 1. אספקת מוצרים על ידי שליח החברה או על ידי חברת שליחויות חיצונית תתבצע בתוך 1-7 ימי עסקים ממועד אישור התשלום על ידי חברת האשראי, על פי הנ"ל.
 2. צוות החנות רשאי להודיע מעת לעת על חופשות העשויות לגרור עיכובים באספקת המוצרים.
 3. אספקת המוצרים מותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר.
 4. יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמש, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
 5. לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, יישלח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר.
 6. המשלוח יתבצע באמצעות חברת שליחויות המספקת שירותים לאתר ועל פי תקנוניה. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את האזורים אליהם ישלחו המוצרים ו/או יסופקו השירותים.
 7. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
 8. ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי החברה בהתאם למועד האספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי האספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות בשירות השליחות.
 9. על המזמין לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר באפשרותו לקבל את משלוח המוצר בכתובת שנמסרה לאספקה, במועדים שנקבעו. ככל ולא יהיה אדם שיש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את המוצר בכתובת שנמסרה במועד האספקה שסוכם או ככל ולא יעלה בידי בעל האתר או חברת השליחויות לאתר את מקבל המשלוח, המזמין מאשר בזאת לחנות ו/או לחברת השליחות להשאיר את המוצר בסמוך לדלת הכניסה בכתובת שנמסרה, ולשלוח הודעה מתאימה על כך למזמין. ככל שהמזמין לא יאשר השארת המוצר כאמור, ההזמנה תוחזר לספק והמזמין יחויב בדמי המשלוח ובעלות ההזמנה במלואה.

דמי משלוח

 1. למעט אם צוין אחרת, מחיר המוצרים באתר אינו כולל דמי משלוח. עלות המשלוח תעודכן בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי עלות המשלוח הינה עבור שילוח המוצרים בלבד לכתובת שסופקה על ידי המזמין, ואינה כוללת ביטוח המשלוח או כל שירות נוסף אחר.

מבצעי מכירות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעי מכירות מעת לעת. מובהר כי עלות המוצרים והשירותים בעת המבצע אינם מחייבים את החברה שלא בעת ימי המבצעים. מובהר כי המבצעים אשר יפורסמו באתר מחייבים את החברה במכירה באתר בלבד.
 2. מובהר כי מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר הקובעים הם המוצרים במועד השלמת ההזמנה ו/או סליקת התשלום.

אחריות למוצרים הנמכרים באתר

 1. חברת דיוויד טויס עושה מאמצים רבים לספק מוצרים איכותיים ומעניקה אחריות למוצרים המשווקים על ידה בהתאם לתנאי האחריות המפורטים בתקנון זה ואתר החברה בכתובת co.il .
 2. המזמין מתבקש לוודא בעת קבלת המוצר, כי המוצר שהתקבל הינו תואם להזמנתו. ככל שהמוצר שהתקבל פגום או אינו תואם למוצר שהוזמן, המזמין מתבקש להודיע על כך ללא דיחוי ולא יאוחר מ- 6 שעות ממועד קבלת ההזמנה לצוות האתר, באמצעות פניה בכתב לדוא"ל [email protected] ו/או בוואטסאפ שמספרו 0535456155.
 3. היה ונפל פגם במוצר ו/או המוצר שהתקבל אינו תואם למוצר שהוזמן, צוות האתר יפעל לתיקון הליקוי, על דרך של זיכוי הלקוח בעלות ההזמנה ו/או החלפת המוצר שהתקבל ו/או תיקון המוצר, על פי שיקול דעתו של צוות האתר, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנותיו.
 4. החברה שומרת לעצמה לסרב להחליף מוצרים תקינים שלא נפל בהם כל פגם.
 5. כלל המוצרים באתר נמכרים עם אחריות למשך שנה מיום הרכישה המצוין בחשבונית הקנייה, למעט עם צוין אחרת.
 6. יש לשמור העתק מחשבונית הקניה במקום בטוח.
 7. על מנת ליהנות לאורך זמן מפעילותו התקינה של המוצר שרכשתם, עליכם לפעול בהתאם להוראות השימוש במוצר.
 8. האחריות תינתן במקרים בהם התגלה במוצר פגם הנובע מתהליך הייצור ו/או פגם הנובע משימוש סביר במוצר.
 9. האחריות למוצרים לא תחול במידה והתגלה כי הנזק למוצר נגרם עקב נזק מים ו/או שבר ו/או נזק שנגרם בכוונה ו/או נזק אשר נגרם עקב שימוש לקוי ו/או שימוש בלתי סביר ו/או הזנחה ו/או שימוש לקוי ו/אחסון לקוי ו/או קורוזיה ו/או חיבור ופירוק של חלקים לא מקוריים.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. ביטול עסקה טרם אספקת ההזמנה, תעשה על ידי פניה באמצעות בדוא"ל לכתובת [email protected] ו/או בוואטסאפ שמספרו 0535456155. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש. המשתמש מתבקש לפרט את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.
 3. למעט אם יצוין אחרת, האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול בסך שך 100 ₪ או 5% מעלות העסקה הכוללת, לפי הנמוך מהם, ובהתאם להוראות כל דין. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.
 4. למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה. אישר האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת ההזמנה (בין אם בתמורה ובין אם סופקו על דרך של מתנה ו/או "הטבה", לכתובת החברה ויישא בכל עלויות השילוח או הוצאות השבת המוצרים. האתר ישיב למשתמש את הסכום אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה לפי העניין, תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים. יובהר כי סעיף זה אינו חל במקרים אשר פורטו לעיל, בהם לצרכן אין זכות ביטול עסקה.
 5. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה למשתמש) בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים לאספקה; במקרה בו הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.
 7. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין בנוגע לביטול עסקאות עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

הבעלות בתכני האתר

 1. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר החברה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב אתר זה, הסידור וההצגה של המידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בהם שימוש.
 2. השימוש באתר זה אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה להגבלת השימוש באתר על ידי המשתמש, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה ו/או לכל צד שלישי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לחברה. יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בגין הפרת זכויות הקניין הרוחני שלה.
 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד החברה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה.
 4. מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים של החברה. חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים מוצרים ו/או שירותים של החברה מבלי לקבל את אישורה מראש.

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם החברה או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.

המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו בדוא"ל  [email protected] ו/או בוואטסאפ שמספרו 0535456155.

 1. ט.ל.ח.